לפרטים נוספים

תקנון שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא

 1. כל המשתמש ו/או מבצע פעולה ו/או רכישה באתר מצהיר כי קרא את התקנון ונתן הסכמתו לתנאים המופיעים בתקנון. לחברה הזכות לשנות את התקנון מפעם בפעם ללא הודעה מוקדמת.
 2. התקנון מהווה חוזה מחייב בין החברה למשתמשים באתר (להלן: “המשתמשים“).
 3. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים כאחד.
 4. השימוש באתר מותנה בכך שהמשתמש מצהיר כי אין מניעה משפטית או אחרת מצידו להירשם לאתר וכי הוא מעל גיל 18 או שהינו ההורה או האפוטרופוס החוקי של קטין מתחת לגיל 18 שבשמו הוא פועל ונתן את הסכמתו המפורשת לאפשר לכל קטין שמצוי תחת משמורתו לגלוש באתר בהתאם למדיניות הפרטיות הזו ותנאי השימוש.
 5. אתר _____ (להלן: “האתר”) המופעל ע”י חברת NPCODING בע”מ (להלן: “החברה”), משמש כפלטפורמה לתוסף המאפשר לייצר מבצעים והנחות ללקוחות חברי מועדון של המשתמש (להלן: “התוסף”)..
 6. החברה אינה צד להסכמים, מכל סוג שהוא, שייכרתו בין המשתמשים לבין לקוחותיהם, ולא תהא חבה בפיצויים למי מבין הצדדים שיפגע כתוצאה מההסכמים הללו.

השימוש במוצר

 1. האתר מאפשר למשתמש להנות מהתוסף בתשלום וזאת, על פי בחירתו, בכפוף לתנאים שלהלן וכפי שיוצע למשתמש ויאושר על ידו בעת ביצוע הרכישה.
 2. משתמש אשר בחר ברכישת התוסף באמצעות האתר, רשאי לבצע את הרכישה היה ומלאו לו 18 שנים וברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף ביום ביצוע הפעולה אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי המקובלות באתר.
 3. ביצוע רכישות באתר יעשה בכרטיס אשראי בידי מי שהנו בעל הכרטיס, מסירת פרטי האשראי באתר תחשב להסכמתו המלאה של המשתמש הרוכש לביצוע העסקה.
 4. התשלום באתר מבוצע באופן מאובטח באמצעות תשלום בכרטיס אשראי או PayPal.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר בכל עת. השינוי במחיר לא יחול על עסקאות שנעשו טרם למועד השינוי.
 6. פרטי המשתמש הרוכש ישמשו אך ורק לשם ביצוע העסקה.
 7. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש בתוסף הנרכש על ידו באמצעות האתר.
 8. לאחר ביצוע הרכישה באתר ישלחו פרטי הרכישה בדוא”ל אל המשתמש, ולאחר אישור התשלום על ידי חברת האשראי יסופק התוסף למשתמש.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 2. ידוע למשתמש והוא מאשר כי אינו רשאי לעשות כל שימוש שאינו אישי, לרבות שימוש מסחרי בנתונים המפורסמים באתר ללא קבלת הסכמת בעל האתר מראש ובכתב. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם כל תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידי הלקוח או על-ידי אדם אחר מטעמו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל האתר. הלקוח מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט שייגרמו לו עקב הפרת תנאי השימוש באתר ו/או שימוש בלתי מוסמך באתר ו/או במידע שבו.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק, הפסד, תשלום ו/או הוצאה לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט שייגרמו לו עקב הפרת תנאי השימוש באתר ו\או בגין שימוש בלתי מוסמך באתר ו\או במידע הקיים בו.

שונות

 1. אין בוויתור על זכות או סעד המגיעים לחברה כתוצאה מהסכם זה, משום הסכמה או עדות לוויתור עתידי על הזכויות והסעדים המגיעים לחברה במקרים אחרים.
 2. ההתקשרות עם החברה תעשה דרך פניה לאתר או באימייל שכתובתו support@npcoding.com.

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו בלבד תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.